Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

LUONTO JA YMPÄRISTÖ

 
Luonnossa liikkuminen on ollut itselleni aina tärkeää, ja jo lukioaikoina olin perustamassa paikallista ympäristökerhoa, joka toimii tänäkin päivänä. Viime vuosina olen ollut paikallisen ympäristöyhdistyksen hallituksen jäsen sekä Suomen luonnonsuojeluliiton luonnonsuojeluvaltuuskunnan varajäsen.

Ympäristöasiat ja sitä kautta ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat minulle aina kaiken päätöksenteon lähtökohta. Ympäristöasiat ovat myös syy, miksi olen lähtenyt nimenomaan Vihreiden sitoutumattomaksi ehdokkaaksi.

Lähdin alun perin mukaan politiikkaan suojellakseni lähimetsäni valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta kivilouhimolta. Kyseisen prosessin aikana huomasin, miten paljon päätöksentekotavoissa ja nimenomaan ympäristöasioihin liittyvissä käytännöissä, laeissa ja asetuksissa olisi korjattavaa, jotta esimerkiksi tuon kallioalueen pelastaminen olisi onnistunut.

Olen viettänyt kaikki lapsuuteni ja nuoruuteni kesät meren rannalla ja joutunut omin silmin toteamaan Itämeren veden samentumisen ja merenpohjan ja vesikasvillisuuden tilanteessa tapahtuneet muutokset. Tämä on toiminut myös osaltaan kimmokkeena toimia ympäristönsuojelun puolesta.

Suomessa on ainutlaatuisen puhdasta, koskematonta, hiljaista luontoa ja upea saaristo. Näiden hyödyntämistä matkailu- ja virkistystarkoituksiin sekä ympäristövastuulliseen yrittämiseen tulee edelleen kehittää. Emme saa lyhytnäköisesti uhrata haavoittuvaa luontoamme ja sen korvaamattomia maisemia suuria ympäristöhaittoja aiheuttavan teollisuuden ja sen väliaikaisesti tarjoamien työtilaisuuksien takia.

Ympäristörikoksiin tulee suhtautua paljon nykyistä tiukemmin, ja ottaa käyttöön yrityksille merkittävän kokoiset rahalliset sanktiot.

Ympäristön merkitys

Ympäristöön ja luontoon on suhtauduttava arvostaen. Myös kaupunkiympäristöt on suunniteltava siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päivittäisiin luontoelämyksiin. Espoolaisille luonnossa rauhoittumisen ja virkistymisen on oltava mahdollista kävelymatkan päässä.

Olemme täysin riippuvaisia luonnosta ja sen säilymisestä monimuotoisena ja toimintakykyisenä. Ympäristöstä ja luonnosta vieraantumisella on vakavat seuraukset.

Kulutuksen suuntaaminen

Ihminen tulee toimeen yllättävän vähällä, eikä tarvitse jokaista olemassa olevaa hilavitkutinta. Kulutusta tulisi suunnata ja ohjata ympäristön ja ihmisten terveyden kannalta suotuisampaan suuntaan. Ympäristön ja oman terveyden takia olisi hyvä myös luopua tavoittelemasta aina mahdollisimman halpaa.

Espoon luonto

* Turvataan Espoon luonnonläheisyys
Luonto rauhoittaa, virkistää ja pitää terveenä. Tarvitaan vehreitä pihoja ja luonto lähelle. Metsän tulisi olla kävelymatkan päässä jokaisen lapsen kotipihasta. Vieraantuminen luonnosta johtaa helposti sen merkityksen aliarvioimiseen jatkossa.

* Huolehditaan
Espoon vesialueista. Parannetaan merenranta-alueiden sisälahtien ja salmien vedenlaatua.

* Säilytetään kauneus, hiljaisuus, puhtaus
Kauneus vaikuttaa tutkitusti piristäen ja terveyttä edistäen. Säilytetään teiden varsilla maisemaa, kalliota ja metsää, jotka toimivat samalla luonnollisina melu- ja pienhiukkasesteinä. Kehitetään luonnonläheistä asumista käsi kädessä uudistuvan kaupunkikuvan kanssa.

* Espoon keskuspuistoa ei pidä halkaista uudella Espoonväylällä, vaan parantaa Finnoontietä korvaamalla sen liikennevalot liikenneympyröillä ja mahdollisesti paikoin siltaratkaisuja käyttämällä. Hanikan virkistysalueelle ei tule rakentaa.

 

 


***

 

 


Aiemmin kirjoitettua:

Eduskuntavaalien 2015 merkitys

Suurista puolueista kokoomus, keskustapuolue ja perussuomalaiset ovat eduskuntavaalien yhteydessä ilmoittaneet ajavansa ympäristöministeriön lakkauttamista, mikäli pääsevät hallitukseen. Samaa ovat ilmoittaneet tukevansa vasemmistoliitto ja rkp. Tämä on erittäin vaarallista.

Ympäristöhallintoa heikennettiin jo muutama vuosi sitten lakkauttamalla alueelliset ympäristökeskukset. Ympäristöasiat keskitettiin ELY-keskuksiin, joiden epäonnistuminen tehtävässään näkyy surullisella tavalla esimerkiksi Talvivaaran kaivoksen aiheuttamassa ympäristökatastrofissa. Jos ympäristöministeriö lakkautetaan, ympäristön ja asukkaiden huomioiminen erilaisissa hankkeissa jäisi entistäkin enemmän teollisuusyritysten etujen ajamisen jalkoihin. Kaivosten ja louhimoiden lähiasukkaiden elinolosuhteen tulisivat kurjistumaan entisestään.

Vaalien alla pidetään erilaisia kauniita puheita asukkaiden ja ympäristön oikeuksista, mutta tosiasiat ovat nähtävissä käytännön politiikan tasolla. Kunnallispolitiikassa eri puolilla Suomea on ollut selkeästi havaittavissa, että pääpiirteissään keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten ja rkp:n strategia on ollut poliittisin päätöksin tukea kaivos- ja louhimotoimintaa riippumatta siitä, millaisia väärinkäytöksiä siihen liittyy, ja millaisissa olosuhteissa lähiasukkaat joutuvat elämään.*LUONTO JA YMPÄRISTÖ -aiheisten vaalikonevastausteni kooste* Eduskuntavaaleissa 2015

 

Ilmastonmuutos

 

Kaiken uudenlaisen toiminnan käynnistämisestä aiheutuu yleensä aina ensin kuluja. Tässä tapauksessa mahdolliset kulut tulisi kuitenkin nähdä investointina tulevaisuuteen, koska ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyy voimakkaasti myös vientiteollisuuden kasvattaminen. Pidemmällä tähtäimellä tuotot ovat siis suuremmat kuin kulut.

 

Cleantech kasvoi Suomessa vuonna 2012 15%, kun muu teollisuus kasvoi vain 0,7%. Cleantechin kehitystä tulee edistää, ja tehdä Suomesta puhtaan energian mallimaa. Alalla voi piillä mahdollisuudet jopa "uuteen Nokiaan".

 

Jotta osaamisemme olisi katu-uskottavaa, meidän tulee kuitenkin osoittaa puhtaan energian toimivuus käytännössä satsaamalla siihen myös itse.

 

Talous vs. ympäristö

 

Kun tilannetta katsotaan globaalisti, tulisi olla jo itsestäänselvää, että maapallon hyvinvoinnin ja ihmisten asumisterveyden tulee olla aina tärkein poliittisten päätösten kriteeri. Työpaikoilla tai millään muullakaan ei ole merkitystä, jos samalla tuhoamme ihmisiltä terveen elämän edellytykset. Teollisuus on ihmistä varten, ei päinvastoin, ja sen tulee aina palvella terveyttä ja hyvinvointia.

 

Talvivaara

 

Bioliuotusmenetelmän toimivuudesta Suomen oloissa ei ole riittävää varmuutta.

Nuasjärveen nyt suunnitteilla oleva purkuputki laajentaisi ympäristöhaitta-aluetta yhä kauemmas kaivoksesta.

Suomeen on luotavissa ympäristön kannalta paljon turvallisempa teollisuutta ja uusia työpaikkoja. Esimerkkeinä cleantech ja uuusiutuvat energian hajautettuun tuotantoon liittyvät mahdollisuudet. Saksassa uusiutuvat energia työllistää jo 370000 ihmistä, ja suunta on ylöspäin.

Lain mukaan Talvivaara tulisi sulkea, koska luvan myöntämisvaiheessa on annettu olennaisesti vääriä tietoja (motiivina todennäköisesti oman edun tavoittelu ja eturistiriidat), eikä toimintaa pystytä pitämään yllä ympäristöluvan puitteissa.

 

Luonnonsuojelu

 

Olen seurannut läheltä tapausta, jossa maanomistaja kävi jopa pitkän oikeustaistelun saadakseen tuhota valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun kallioalueen kivilouhimon tieltä.

 

On tärkeää säilyttää arvokkaita luontokohteita ja monimuotoinen metsäluonto lajistoineen. Etelä-Suomessa erilaisten metsäluontotyyppien katoaminen ja metsälajien taantuminen ovat tosiasia, ja se tulee pysäyttää.

 

Yleensä kun vastakkain ovat suojeluarvot ja raha, jälkimmäinen painaa vaakakupissa enemmän. Siksi pelkkä vapaaehtoinen suojelu ei riitä, vaikka on tietenkin aina se ensisijainen keino esimerkiksi maanvaihdon tai maan ostamisen kautta.

 

Pelkkä vapaaehtoisuus asettaa metsänomistajat myös epätasa-arvoiseen asemaan metsien taloudellisten hyödyntämismahdollisuuksien osalta.

Nuorisossa on havaittavissa sellaista ympäristötietoisuutta, josta vanhemmatkin voisivat ottaa oppia.

 

Kosket ja kalakannat Etelä-Suomessa

 

Meillä Siuntiossa on kalakantojen suojelussa yksi ylpeyden aihe, ja se on Sjundbyn kartanon pienvesivoimala, joka ei enää estä taimenen nousua kutemaan. Täällä aiheesta lisää.

 

Palautan tässä yhteydessä mieleen myös Pikkalanlahden kalatilanteen. Kun annetaan lupia erilaisiin luonnoneläimiin vaikuttaviin hankkeisiin, kuten tässä esimerkkitapauksessa tiettyjen kalalajien pyytämiseen fosforikuormituksen vähentämiseksi, lupien pitäisi perustua tutkittuun tietoon, ei mutuun.

 

Pikkalanlahden tapauksessa on annettu lupa poistokalastukseen tutkimatta lahden kalakantojen tilannetta.

 

Jos asia kiinnostaa tarkemmin, niin täältä löytyy hyvä kirjoitus aiheesta:

 

Tärkeät aiheet Etelä-Suomessa


Etelä-Suomen soita on suojeltu muuhun maahan verrattuna vähän, joten täällä asia on erityisen ajankohtainen.
 

Porkkalan kansallispuisto olisi tervetullut saaristoluonnon suojelemiseen keskittyvä kokonaisuus.

 

Metso-ohjelman lakkauttamisesta on kuulunut huhuja, ja jos on tietysti huolestuttavaa, jos tällaista on ympäristöministeriön lakkauttamisen lisäksi suunnitteilla.


Toivon, että oma kotikuntani voisi olla aurinkoenergian käyttöönoton edelläkävijä. Siuntion vihreiden valtuustoryhmä onkin tehnyt valtuustoaloitteen kunnan rakennusten varustamisesta aurinkoenergiajärjestelmillä.

 

Kansallispuistot, luonto lähelle

 

Kaupungistuminen johtaa siihen, että ihmiset alkavat vieraantua luonnosta. Se on vaarallista, koska luontosuhteen menettäminen heikentää ymmärrystä luonnon merkityksestä maapallon ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Jokaisella pitäisi olla riittävän lähellä helppo ja houkutteleva mahdollisuus lähteä luontoon.

 

Kansallispuistot ovat myös matkailuvaltti, varsinkin jos puistossa on helppo kulkea myös lasten kanssa.