Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 14.11.2018

§6  Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mustanpuron vesihuollon järjestämiseen liittyvässä hallintopakkoasiassa

Uudenmaan ELY.keskus harkitsee hallintopakon käyttöä uhkasakolla terästettynä, koska kaupunki on laiminlyönyt velvollisuutensa järjestää talousvettä Mustanpurontien asukkaille. ELY pitää vesihuollon rakentamisajankohtaa Mustanpurontielle vuonna 2024 liian myöhäisenä.


Muutosehdotukseni:

Päätösosa
: Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan, että
hallintopakkoasian vireillepano on ollut perusteltu, ja että vesihuollon rakentaminen Mustanpurontielle tulee aloittaa vuoden 2019 aikana.

Selostusosa: Teknisen lautakunnan kokouksessa 24.1.2018, jossa päätettiin vesihuollon rakentamisalueiden priorisoinnista, lautakunnan jäsenillä ei ollut tietoa hallintopakkoasian vireilletulosta 7.3.2017, ELY-keskuksen lausuntopyynnöstä 18.12.2017 eikä siinä esitetystä alustavasta näkemyksestä. Myös alueen asukkailta on marraskuussa 2018 saatu lisätietoa kaivojen vesitilanteesta. Kokonaiskuva alueen vesi- ja viemäröintitilanteesta on sellainen, että lautakunta pitää vesihuollon rakentamisen aikaistamista Mustanpurontien asukkaille perusteltuna.

Liite: Perustelut:

1) Vesihuoltolaki §1: Kohtuullisin kustannuksin on oltava saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

2)
Vesihuoltolaki §6: Jos terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuollon turvaamiseksi.

3) Rambollin 12.12.2015 laatiman päivitetyn kaivovesiselvityksen mukaan bakteerien kulkeutumisen mahdollisuutta kaivoihin pohjaveden mukana ei voida sulkea pois. Asukkailta 13.11.2018 saadun tiedon mukaan kaivojen vedenlaatu on edelleen huono suositelluista korjauksista huolimatta.

4) Edellä mainitun kaivovesiselvityksen johdosta osa Mustanpurontien kaivoista on ollut käyttökiellossa. Osassa porakaivoista ongelmat liittyvät Turunväylän suolaukseen.
Espoon seudun ympäristöterveyden lausunnon24.8.2015 mukaan

* alueen kaivojen vedenlaadussa on yleisesti kohonneita rauta- ja kloridipitoisuuksia, sameutta, väriä ja sähkönjohtavuutta. Pääsääntöisesti kaivoissa lähimpänä Turunväylää on kohonneita kloridipitoisuuksia, osassa yli tavoitervojen. Tiedossa on, että osoitteessa Mustanpurontie _ olevan rengaskaivon kloridipitoisuus on korkea Turunväylän suolauksen takia.

* Veden hygieeninen laatu on ajoittain heikko Mustanpurontie _ :n porakaivossa. Kiinteistö sijaitsee riskialttiilla paikalla jätevesien suhteen.

5) Terveydensuojelun ei lähtökohtaisesti tarvitse perustua todisteisiin (esim. lääkkeitä vedetään markkinoilta pelkän epäilyn vuoksi). Mustanpurontien lähialueella sijaitsee Pohjoismaiden suurin kaatopaikka sekä suuri kivilouhimo. Lisäksi vieressä kulkee moottoritie. Nämä yhdessä aiheuttavat pohjavesien saastumisriskin. Pohjavesien saastuminen
on osittain myös mittauksin todennettu (ks. kohta 3).

6) Uudenmaan ELY-keskus,
Espoon ympäristökeskus ja Espoon ympäristölautakunta pitävät aiheellisena nopeuttaa vesihuollon suunniteltua toteuttamisaikataulua Mustanpurontielle.

7) Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetty laskennallinen alueiden priorisointi on vain suuntaa antava, koska selkeät
terveydelliset syyt velvoittavat kaupunkia aina järjestämään vesihuollon (vesihuoltolaki 6§). Priorisoinnissa Mustanpurontien ero kahteen edelliseen on vain 1/100 piste: 0,94 vs. 0,95. Mustanpurontien edelle toteutukseen on otettu kolme kohdetta ilman kiireellistä terveysperustetta, vaikka Mustanpurontiellä kyseinen peruste on.

1. Pakankylä: Ainoalla kiinteistöllä, jolla on ongelmia vedenlaadussa, on jo toimiva vedenpuhdistamo = ei kiireellinen.

2. Brobacka: ei ongelmia vedenlaadussa

3. Oittaa: ei ongelmia vedenlaadussa

Asukasmäärissä ei ole merkittäviä eroja kohteilla, joissa huono vedenlaatu: (Mustanpurontie 80, Pakankylä 117).


Asiakohdan käsittelyn jälkeen jätin asiasta eriävän mielipiteen.


ERIÄVÄ MIELIPIDE:

Eriävä mielipide Teknisen lautakunnan kokouksen 14.11.2018 asiakohtaan §6 "Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mustanpuron vesihuollon järjestämiseen liittyvässä hallintopakkoasiassa"

 

Teknisen lautakunnan olisi tullut esittää lausuntonaan, että hallintopakkoasian vireillepano vesihuollon järjestämiseksi on ollut perusteltu, ja että vesihuollon rakentaminen Mustanpurontien alueelle tulisi aloittaa vuoden 2019 aikana.

 

Perustelut:

1) Vesihuoltolaki §1: "Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti."

 

2) Vesihuoltolaki §6, 2. momentti: "Jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi."

 

3) Asukkailta 13.11.2018 saadun tiedon mukaan Mustanpurontien kaivojen vedenlaatu on edelleen huono suositeltujen korjausten toimeenpanosta huolimatta.

 

Rambollin 12.12.2015 laatiman päivitetyn kaivovesiselvityksen mukaan bakteerien kulkeutumisen mahdollisuutta kaivoihin pohjaveden mukana ei voida sulkea pois. Kaivovesiselvitysten johdosta osa Mustanpurontien kaivoista on ollut käyttökiellossa.

 

4) Osassa porakaivoista ongelmat liittyvät Turunväylän suolaukseen.

 

Espoon seudun ympäristöterveyden lausunnon 24.8.2015 mukaan

a) alueen kaivojen vedenlaadussa on yleisesti kohonneita rauta- ja kloridipitoisuuksia, sameutta, väriä ja sähkönjohtavuutta. Pääsääntöisesti kaivoissa lähimpänä Turunväylää on kohonneita kloridipitoisuuksia, osassa yli tavoitearvojen. Tiedossa on, että osoitteessa Mustanpurontie _ olevan rengaskaivon kloridipitoisuus on korkea Turunväylän suolauksen takia.

b) Veden hygieeninen laatu on ajoittain heikko Mustanpurontie _ :n porakaivossa. Kiinteistö sijaitsee riskialttiilla paikalla jätevesien suhteen.

 

5) Mustanpurontien lähialueella sijaitsee Pohjoismaiden suurin kaatopaikka sekä suuri kivilouhimo. Lisäksi vieressä kulkee moottoritie. Nämä yhdessä aiheuttavat merkittävän pohjavesien saastumisriskin, joten varovaisuusperiaatteenkin nojalla alueelle olisi tullut järjestää vesihuolto jo kauan sitten. Pohjavesien saastuminen on osittain myös mittauksin todennettu (ks. kohdat 3 ja 4).

Terveydensuojelun ei kuitenkaan tarvitse perustua todisteisiin. Terveydensuojelulaki §1, 1. momentti: "Lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu)."

6) "Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026": alueiden toteuttamisjärjestystä määränneen laskennan tulosta ei olisi tullut pitää sitovana, koska terveydelliset syyt velvoittavat kaupunkia aina järjestämään vesihuollon (vesihuoltolaki 6§).

Kehittämissuunnitelman pohjana olleessa laskennassa Mustanpurontien ero kahteen edelliseen oli vain 1/100 piste: 0,94 vs. 0,95. Silti Mustanpurontien edelle toteutukseen on suunnitelmassa otettu kolme kohdetta ilman kiireellistä terveysperustetta, vaikka Mustanpurontiellä kyseinen peruste on (kehittämissuunnitelman taulukko 6.1.: "Mustapuro - Ongelmia raakaveden laadussa, veden laatu vaarantunut").


Nuo kolme edellä mainittua kohdetta ovat (kehittämissuunnitelma s. 26 sekä taulukot 6.1. ja 7.2.)

1. Pakankylä: Ainoalla kiinteistöllä, jolla on ongelmia vedenlaadussa (Pakankylän koulu), on jo toimiva vedenpuhdistamo = ei kiireellinen.

2. Brobacka: ei ongelmia vedenlaadussa

3. Oittaa: ei ongelmia vedenlaadussa

7) Teknisen lautakunnan kokouksessa 24.1.2018, jossa päätettiin vesihuollon rakentamisalueiden priorisoinnista, lautakunnan jäsenillä ei ollut tietoa hallintopakkoasian vireilletulosta 7.3.2017 eikä ELY-keskuksen lausuntopyynnöstä 18.12.2017. Kokonaiskuva alueen tilanteesta jäi tästä syystä joillekin lautakunnan jäsenille mahdollisesti epäselväksi. Tuolloin ehdotukseni Mustanpurontien alueen siirtämisestä ensimmäiseksi toteutusjärjestyksessä kaatui äänestyksessä luvuin 7 - 4 - 1 tyhjä -1 poissa.

 

8) Myös Uudenmaan ELY-keskus, Espoon ympäristökeskus sekä Espoon ympäristölautakunta pitävät kaikki aiheellisena nopeuttaa vesihuollon suunniteltua toteuttamisaikataulua Mustanpurontielle.

 

Birgitta Johansson,

Espoon kaupunginvaltuuston varajäsen,

teknisen lautakunnan jäsen